Kaveh Rezaei Shiraz

Software Engineer

مفاهیم اولیه برنامه نویسی - یادداشت سوم (اعداد و کاراکتر‌ها) | Kaveh Rezaei Shiraz

مفاهیم اولیه برنامه نویسی - یادداشت سوم (اعداد و کاراکتر‌ها)

September 08, 2020

اعداد

هر زبان برنامه نویسی پشتیبانی از انواع داده همانند integer ساده و یا اعداد اعشاری را فراهم می‌سازد. زبان‌های برنامه نویسی مانند c و پایتون این اعداد را در گروه‌های مختلف گروه‌بندی می‌کند. انواع داده عددی در زبان c را می‌توان در جدول زیر دید:

C Numeric Data Types

برای مشاهده استفاده از انواع داده های عددی می‌توانید به کد زیر نگاه کنید :

#include<stdio.h>
main(){
short s;
int i;
long l;
float t;
double d;

s = 10;
i = 1000;
l = 1000000;
f = 230.47;
d = 30949.374;

printf("s: %d\n",s);
printf("i: %d\n",i);
printf("l: %1d\n",l);
printf("f: %.3d\n",f);
printf("d: %.3d\n",d);
}

با همه بخش‌های این کد به غیر از %.3f که برای چاپ اعداد اعشاری تا سه رقم اعشار استفاده می‌شود آشنا هستید. در هنگام اجرای کپ بالا خروجی زیر چاپ می‌شود.

s: 10
i: 1000
l: 1000000
f: 230.470
d: 30949.374

عملیات ریاضی در زبان c

یکی از include های زبان c <> است که عملگر‌های ریاضی را در خود دارد که در لیست زیر می‌توانید عملگر‌های داخلی ان را ببینید

C math.h library functions

اعداد در پایتون

پایتون تفاوت‌های اندکی با c دارد، در پایتون اعدا به 4 دسته که در جدول زیر به همراه مثال امده است، تقسیم می‌شوند:

Python - Numbers

کاراکتر‌ها

کاراکتر به هر تک واج گفته می شود. تمام اعداد، حروف، سمبل ها و حتی کلید خط جدید و فاصله کاراکتر هستند. ساده ترین راه برای آشنا شدن با کاراکتر شاید درج مثال و نمونه باشد. برای مثال کلمه کاراکتر خودش ۷ کاراکتر دارد. کاراکتر‌ها را با کلمه کلیدی char تعریف میکنیم

Escape Sequences

بسیاری از زبان‌های برنامه نویسی از Escape Sequences پشتیبانی میکنند، و به مفهوم کاراکتری ازت که پس از \ امده و برای کامپایلر معنای خاص خواهد داشت، جدول زیر Escape Sequences را در زبان c نشان می‌دهد :

Escape Sequences in C

کاراکتر‌ها در پایتون

پایتون از نوع داده کاراکتر پشتیبانی نمی‌کند اما تمامی کاراکتر ها را به مانند رشته می‌بیند که رشته توالی کاراکتر‌هاست. پایتون از Escape Sequences کاملا شبیه c پشتیبانی می‌کند.