Kaveh Rezaei Shiraz

Software Engineer

نصب و تنظیم زبیکس 5 - زبیکس اجنت لینوکس | Kaveh Rezaei Shiraz

نصب و تنظیم زبیکس 5 - زبیکس اجنت لینوکس

March 20, 2021

غیر فعال کردن selinux

برای کار با زبیکس در توزیع‌های لینوکسی مبتنی بر ردهت بهتر است که SELinux را غیر فعال کنیم، برای این‌کار فایل تنظیمات را که در ادرس زیر است، باز میکنیم

 nano /etc/selinux/config

تنظیمات SELinux را بر روی غیر فعال قرار می‌دهیم.

 SELINUX=disabled

فایل را سیو کرده و سیستم را ری‌استارت می‌کنیم

نصب زبیکس اجنت در توزیع‌های مبتنی بر ردهت (RedHat base)سیستم‌عامل گنو لینوکس

در ابتدا مخزن مربوطه را به سیستم عامل خود اضافه میکنیم تا بتوانیم اجنت زبیکس را نصب کنیم

افزودن مخزن (Repository) به سیستم عامل برای نصب اجنت

در ابتدا مخزن مربوطه را به سیستم عامل خود اضافه میکنیم تا بتوانیم اجنت زبیکس را نصب کنیم

برای توزیع‌های مبتنی بر رد‌هت (RHIL, CentOS & Fedora)

 # rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/8/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el8.noarch.rpm
 # dnf clean all

برای اوبونتو 18.04

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+bionic_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+bionic_all.deb

برای اوبونتو 20.04

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.2-1+ubuntu20.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.2-1+ubuntu20.04_all.deb 

برای دبیان 10

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1%2Bbuster_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1%2Bbuster_all.deb 

نصب اجنت

برای توزیع‌های مبتنی بر رد‌هت

 # dnf install zabbix-agent

برای توزیع‌های مبتنی بر دبیان

 # apt update
 # apt install zabbix-agent

تنظیم و راه اندازی

پس از مراحل نصب، باید اجنت زبیکس را فعال کرد که با دستور زیر انجام می‌شود

 systemctl enable --now zabbix-agent

پس برای تنظیم زبیکس اقدام میکنیم، می‌توانید با ویرایشگر nano یا هر ویرایشگر دیگری که مورد نظرتان است، به مانند خط زیر به فایل تنظیمات اجنت زبیکس دسترسی پیدا کنید :

 # nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

بعد از باز کردن فایل تنظیمات خط‌های زیر را یک به یک یافته و ویرایش می‌کنیم، IP که در قسمت زیر قرار می‌دهید، مربوط به سرور زبیکس شما است.

 Server=192.168.100.502
 ServerActive=192.168.100.502
 Hostname=client

بعد از انتجام تنظیمات باید سرویس زبیکس را با دستور زیر مجددا راه‌اندازی کنید

systemctl restart zabbix-agent

تنظیم فایروال

برای اینکه اجنت زبیکس بتواند با سرور ارتباط برقرار کند باید پورت‌های مورد نظر را در فایروال باز کنیم تا فرایند ارتباط مختل نشود، بدین منظور دستورات مربوط به دو فایروال پر استفاده را در زیر می‌آوریم، برای سایر فایروال‌ها نیز باید همین پورت‌ها را مجاز کرد

firewalld

 firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
 firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
 firewall-cmd --reload

ufw

 ufw allow 10050
 ufw allow 10051
 ufw allow http
 ufw allow https